Gebruikersvoorwaarden en copyright statement

Stichting Rotary Administratie Nederland, hierna te noemen “RAN”, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41197451 en bereikbaar via info@rotarynederland.nl (tevens houder van de domeinnaamextensie rotary.nl), wijst u als “Bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

Met het bezoeken magazinerotary.nl gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

Aan de benaderbare “Informatie” kunnen door Bezoeker geen aanspraken of rechten worden ontleend. Gebruik van op magazinerotary.nl aanwezige Informatie geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. RAN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van Informatie door Bezoeker noch voor enigerlei schade die ontstaat -door bezoek van magazinerotary.nl- aan door Bezoeker gebruikte data, ICT-systemen en/of hardware.

RAN streeft ernaar bij het openbaar maken van Informatie via magazinerotary.nl, rechten van derden te respecteren. Dienaangaande behoudt RAN zich eenzijdig het recht voor om Informatie van magazinerotary.nl te verwijderen en/of aan te passen (notice&take down) zonder aansprakelijk te zijn voor daardoor ontstane schade.

enzij expliciet anders vermeld, schriftelijk is overeengekomen, dan wel voortvloeit uit geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, is het Bezoeker niet toegestaan magazinerotary.nl en/of de daarop aanwezige Informatie en/of onderliggende software openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien wel toestemming is verleend of anderszins openbaarmaking en/of verveelvoudiging legaal kan plaatsvinden, dient Bezoeker te allen tijde bronvermelding, beschermingsmaatregelen en copyright tekens © te respecteren. RAN behoudt zich tegenover Bezoeker het recht voor om verleende toestemming te beëindigen alsmede rechtsmaatregelen te (laten) treffen op basis van door haar geconstateerde inbreuk op rechten.

· RAN behoudt zich eenzijdig het recht voor om in het geval van onrechtmatig gebruik door een Bezoeker van magazinerotary.nl en/of gebruik van magazinerotary.nl van een Bezoeker dat naar inzicht van RAN de goede naam van Rotary schaadt, eerder verleende toestemming tot het benaderen van magazinerotary.nl deels of volledig te beëindigen en daartoe technische maatregelen te treffen.

PRIVACY STATEMENT

Stichting Rotary Administratie Nederland, hierna te noemen “RAN”, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41197451 en bereikbaar via info@rotarynederland.nl, verklaart:

INLEIDING

RAN verleent binnen Nederland voornamelijk diensten aan de Rotarydistricten en daaraan verbonden Gouverneurs, Rotaryclubs en Rotaryleden alsmede, in voorkomend geval, aan in Rotary geïnteresseerd publiek.

Ter uitvoering van haar voornoemde diensten voert RAN een financiële- en ledenadministratie en verschaft zij informatie via diverse media. Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die RAN online verricht en/of aanbiedt.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de door RAN verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert RAN persoonsgegevens. RAN verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Rotary geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van de Rotarydistricten en daaraan verbonden Gouverneurs, de Rotaryclubs en Rotaryleden. RAN zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de Rotary doelstellingen. Daarnaast zal RAN de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor die doelstellingen.

RAN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. RAN spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, na te leven.

Op schriftelijk verzoek van een natuurlijk persoon zal RAN door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen. Voor een wettelijk verzoek tot inzage kan een e-mail worden verzonden naar het bovengenoemde e-mail adres. RAN zal binnen vier weken na een dergelijk verzoek reageren en maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment dat RAN de wettelijke kostenvergoeding heeft ontvangen.

BEVEILIGING

RAN treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

WIJZIGING

RAN behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.